"" ="Trix van Lieshout">

Cover boek

ISBN: 9789036819947

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is voor het eerst verschenen in 2002, waarna in 2009 een geheel herziene 2e druk is uitgekomen. In 2018 heeft Trix de 3e druk geschreven samen met psycholoog, publicist Ron van Deth. 

Het boek is ontstaan vanuit vragen uit het werkveld om concrete, praktische adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Deze adviezen worden hierin uitvoerig besproken. De nadruk ligt op oplossingsgericht werken: met jongeren zoeken naar wat al wel goed gaat, wat zij nog nodig hebben en wat voor hen goed werkt.

Door zijn eenduidige structuur is het boek zowel een naslagwerk als een praktisch handboek. Bij alle probleemgebieden komen het beeld, de oorzaken, behandelingen, prognose en concrete handelingssuggesties aan de orde.
Deze geheel herziene derde druk maakt gebruik van het nieuwe DSM-5 classificatiesysteem, waarbij wij ook de nadelen van etiketteren bespreken. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd en er is nu een uitgebreid trefwoordenregister toegevoegd.

Bovendien is nu aan dit boek een website gekoppeld waarop extra informatie over de verschillende probleemgebieden wordt weergegeven, zoals websites, films, voorlichtings-, ervarings-, kinder- en jeugdliteratuur. Tevens staat daar informatie over de noodzaak om in de opvoeding en het onderwijs goed in te spelen op sekseverschillen. Daarnaast wordt  een door Trix van Lieshout en Menno Ponne ontwikkeld digitaal screenings- en begeleidingsinstrument, de PoLiscoop, besproken.

Het boek is geschreven voor (aankomend) orthopedagogen, psychologen, leerkrachten, intern begeleiders, (vak)docenten, zorgco�rdinatoren, maatschappelijk werkers, kinder- en jeugdartsen en voor opleidingen in Hoger Beroepsonderwijs en Universiteit.

Trix van Lieshout was als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ruim 35 jaar werkzaam in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Ze was er actief als adviseur, coach en voorlichter voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
 Momenteel geeft ze lezingen over pedagogisch vakmanschap. 

Ron van Deth is psycholoog en publicist, verbonden aan het Europees Instituut voor Educatie in Driebergen. Hij was jarenlang docent in verschillende vormen van onderwijs en eindredacteur van PsychoPraktijk. Eerder schreef hij onder andere Psychiatrie: van diagnose tot behandeling en Inleiding in de psychopathologie.

Trix heeft ook samen met een collega onderwijsbegeleider een digitaal screenings-en begeleidingsinstrument ontwikkeld: de PoLiscoop.
Deze kan hier gedownload worden. Hij staat dan in de map downloads op je pc (onder Deel D staat dan PoLiscoop).
Een stappenplan hoe dit instument gebruikt kan worden, vindt u hier.

ISBN: 9789090154367

Trix schreef eerder in 2002 het handzame boekje Druk, druk, druk - richtlijnen voor ouders, leraren en begeleiders. Praktische tips voor de opvoeding van kinderen met ADHD. In dit boekje staan in aparte paragrafen voor ouders en voor leraren tips voor de verschillende probleemgebieden die samenhangen met de stoornis ADHD. Zo zijn er tips mbt de drie kerngebieden: aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit, maar ook ten aanzien van de er vaak mee samengaande omgangs-, plannings- en motivatieproblemen.

U kunt dit boekje ontvangen door overmaking van € 9,- + verzendkosten (2,95 voor NL / 4,- voor Belgie) of een veelvoud daarvan op nummer NL10INGB0431451184 ten name van A.P. van der Kamp, onder vermelding van 'boekje ADHD'. Dit alles met duidelijke vermelding van naam en adres waar het boekje naar toe gestuurd moet worden.Presentaties kunnen door Trix verzorgd worden op basis van het door haar geschreven boek, voor een of meerdere dagdelen. De presentaties bestaan uit een powerpoint presentatie afgewisseld met videobeelden.
In een dagdeel wordt het onderdeel pedagogisch vakmanschap, de basis van waaruit je het best met jongeren met probleemgedrag om kunt gaan,  behandeld. In een aantal daarop volgende dagdelen kunnen de aard en aanpak van verschillende specifieke gedragsproblemen aan de orde komen, zoals (faal)angst, depressie, aandachtstekortstoornis (ADD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel opstandig gedrag (ODD), agressief gedrag, ASS (autismespectrumstoornis) en de non verbale leerstoornis (NLD).

Als u wilt dat Trix een presentatie bij u verzorgt, stuurt u haar dan een email (trixvanlieshout@gmail.com)

Trix verzorgt ook lezingen via sprekersbureau Athenas